Ustawa ureguluje 16 zawodów m.in. technika dentystycznego

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawiły się założenia ustawy o niektórych zawodach medycznych. Chodzi dokładnie o 16 zawodów, m.in. masażystę, dietetyka, asystenta stomatologicznego, logopedę czy opiekuna medycznego. Zyskają oni m.in. sześć dni płatnego urlopu na podnoszenie kwalifikacji. Powstanie też rejestr osób wykonujących zawody objęte ustawą.

Dla jakich zawodów nowa ustawa

– Projekt ustawy wprowadza mechanizmy zapewniające dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie medycznym, którzy posiadają określone przepisami prawa  kwalifikacje zawodowe. W związku z tym, regulacje zawarte w projekcie ustawy będą stanowiły gwarancję zatrudniania w systemie ochrony zdrowia wysoko wykwalifikowanej i kompetentnej kadry medycznej, fachowo i rzetelnie udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej – podkreśla Ministerstwo Zdrowia w założeniach.

Projekt ustawy zawiera regulacje odnoszące się do następujących zawodów:

asystentka stomatologiczna;
dietetyk;
elektroradiolog;
higienistka stomatologiczna;
logopeda;
masażysta;
opiekun medyczny;
optometrysta;
ortoptystka;
podiatra;
protetyk słuchu;
technik dentystyczny;
technik farmaceutyczny;
technik ortopeda;
technik sterylizacji medycznej;
terapeuta zajęciowy.

Zgodnie z założeniami nowa ustawa ma uregulować kwestie:

zadań zawodowych, do wykonywania których są uprawnione osoby wykonujące zawód medyczny;
wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zawodu medycznego;
efektów uczenia się właściwych dla danego zawodu medycznego, które muszą być realizowane w ramach kształcenia zawodowego, biorąc pod uwagę konieczność odpowiedniego przygotowania absolwentów do wykonywania zawodu medycznego;
kodeksu etyki i deontologii medycznej dla osób wykonujących zawód medyczny.
Projektowana regulacja nie dotyczy więc zawodów medycznych, których zadania i obowiązki są uregulowane w innych ustawowych przepisach. Chodzi o zawód lekarza, lekarza dentysty, diagnosty laboratoryjnego, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, farmaceuty oraz fizjoterapeuty.

Powstanie rejestr zawodów medycznych objętych ustawą

Obecnie prowadzone są rejestry m.in.: lekarzy czy pielęgniarek. Za sprawą nowej ustawy ma powstać jeszcze jeden, dotyczący zawodów objętych nią. Jego właścicielem i administratorem będzie Centrum e-Zdrowia, ale  administratorem danych gromadzonych w nim minister zdrowia. Natomiast za wpisy do rejestru, odmowy wpisu, zmiany danych oraz skreślenie z rejestru będzie odpowiadał wojewoda, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby wykonującej dany zawód medyczny. Zgodnie z projektem ustawy, osoba wykonująca zawód medyczny, po spełnieniu ustawowych warunków podlega wpisowi do rejestru osób uprawnionych do wykonywania zawodu medycznego. Takie uregulowanie pozwoli na monitorowanie osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego, w szczególności pozwoli na uzyskanie zarówno informacji o aktualnej liczbie osób wykonujących zawód medyczny, sposobie wykonywania tego zawodu, jak również będzie źródłem informacji o potrzebach kadrowych w tych zawodach w poszczególnych rejonach kraju. Obecnie bowiem nie wiadomo, ile osób wykonuje dany zawód.

Wymóg podnoszenia kwalifikacji i płatny urlop na szkolenie

Projekt ustawy ma także uregulować kwestie związane z ustawicznym rozwojem zawodowym w ramach kształcenia podyplomowego (szkolenie specjalizacyjne i kursy kwalifikacyjne) oraz doskonalenia zawodowego. Objęci nową ustawą będą mieć obowiązek uczestnictwa w różnych rodzajach i formach doskonalenia realizowanych:

-metodą wykładów, seminariów, warsztatów oraz ćwiczeń;
-za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem, zakończonych testem.

Za udział osoby wykonującej zawód medyczny w poszczególnych formach doskonalenia zawodowego i kształcenia podyplomowego przysługują punkty edukacyjne. Jednocześnie osoby wykonujące zawód medyczny zyskają prawo do sześciu dni płatnego urlopu szkoleniowego rocznie na realizację ustawicznego rozwoju zawodowego. Urlop będzie udzielany na wniosek i za zgodą pracodawcy. Za jego czas pracownik otrzyma wynagrodzenie wyliczane tak jak za urlop wypoczynkowy. 

Ponadto, projekt ustawy wprowadza regulacje, które umożliwiają osobie wykonującej zawód medyczny legitymującej się dorobkiem naukowym i posiadającej ukończony kurs lub szkolenie z zakresu obejmującego tematykę kursu kwalifikacyjnego, uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego. Minister zdrowia będzie mógł na wniosek osoby wykonującej zawód medyczny, w drodze decyzji administracyjnej, uznać lub odmówić uznania dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu kursu kwalifikacyjnego, na podstawie opinii sporządzonej przez dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Wnioski o uznanie dorobku, osoby zainteresowane składają do CMKP, które sprawdza pod względem formalnym wniosek i przekazuje do zaopiniowania powołanemu zespołowi ekspertów.

Będzie ustawa, będzie odpowiedzialność zawodowa

Zgodnie z założeniami nowa ustawa nie ograniczy się do nowych praw, ale też wprowadzi nowe obowiązki. Osoby wykonujące objęty nią zawód będą podlegać odpowiedzialności zawodowej za naruszenie zasad etyki zawodowej i deontologii zawodowej oraz przepisów związanych z wykonywaniem zawodu medycznego. Jeśli będą co do tego wątpliwości uruchamiane będzie postępowanie obejmujące czynności sprawdzające, postępowanie wyjaśniające, aż wreszcie postępowanie przed Komisją Odpowiedzialności Zawodowej powoływaną przez ministra zdrowia. Komisja ma składać się z 36 członków, powoływanych na 4-letnią kadencję, po 2 przedstawicieli każdego zawodu oraz czterech przedstawicieli ministra zdrowia. 

Źródło: https://www.prawo.pl/zdrowie/nowa-ustawa-dla-zawodow-medycznych,512365.html

udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *