O nas

O nas

       O nas | About Us

[PL]

Po co takie organizacje jak Izba czy PTTD?

To jak z polityką – akademickie dyskusje podczas których narzekamy, pomstujemy i ośmieszamy polityków są specjalnością polaków, ale kiedy przy politycznej dyskusji nieraz pytam o uczestnictwo w wyborach, słyszę „wybory? Nieeeeeee, nie chodzę bo mój głos i tak nic nie zmieni” Nie zmieni? Jeśli go nie oddamy to nie zmieni! Na pewno. I wtedy ci którzy wybierają, wybierają za nas ale rzadko dla nas! Frekwencja wyborcza w Polsce to 40% w 2005, 54% w 2007. W krajach europy postkomunistycznej ten wskaźnik średnio przekracza 70 %, na Słowacji wynosi ponad 80%. To oznacza że co drugi uprawniony do głosowania Polak do niego nie przystąpił. Czyli kiedy idziemy z kolegą na piwo albo umawiamy z koleżanką na kawę to statystyczne przynajmniej jedno z nas nie interesuje się „swoją przyszłością”. A w naszym środowisku jest chyba jeszcze gorzej… no tak, my dłuuugo pracujemy bo itd.???… to rzeczywiście wszystko usprawiedliwia. Wobec tego pytam: co poza krytykowaniem w/w organizacji zrobiłeś TY, TY, TY, i TY. Co zrobiliście żeby pomóc sobie, swoim przyjaciołom, następnym pokoleniom.

 

Co to jest Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych ?

IGTD to organizacja dobrowolna działająca na podstawie: USTAWY z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz.U. z 1989 r. Nr 35, poz. 195,) statutu IGTD uchwalonego w 2000 roku innych przepisów dotyczących prowadzenia dział gosp., KC i innych Jest to organizacja która powstała w XI 2000 r. w Łodzi. Została wpisana do rejestru (będzie skan pierwszego rejestru)Izb Gospodarczych w dniu 28 grudnia 2000 roku. Pierwszym Prezesem Izby został Pan Tomasz Ciaputa a w składzie pierwszych władz znaleźli
się między innymi Pan Władysław Maranda, Bartłomiej Gordon, Andrzej Kunce, Halina Tupiak,
Dariusz Stefaniak, Jacek Oksiński, Bożena Ogonowska i inni. Od 2002 roku po rezygnacji Pana Tomasza
z funkcji pracami Izby jako Prezes kierowała nieprzerwanie do zeszłego roku Pani Halina Tupiak. Zgodnie
ze statutem najważniejszymi zadaniami Izby jest: § 1 1. Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych, zwana dalej „Izbą” jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy gospodarcze zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych, prowadzących działalność w sferze wytwórczej, handlowej i usługowej, w zakresie techniki dentystycznej wobec organów państwowych
i samorządowych.

 


[ENG]

Why do we need organizations like Izba or PTTD?

It’s just like with politics – academic discussions during which we moan, laugh and rail against politicians it’s all speciality of Poles, but every now and then, during this political discussion I ask people about their election attendance. I hear then, “elections? Noooo, I don’t go, because my vote won’t change a bit” Won’t change? Well if You won’t vote, it won’t change. Definitely. And then those who vote, vote for us, but not for our interest! The election turnout in Poland was 40% in 2005, 54% in 2007. In post-communistic european countries this indicator on average crosses 70%, in Slovenia it’s over 80%. Which means that every second Pole, authorized for voting, did not vote. So when we go out with our mate for beer or go for a coffee with girlfriend of ours, statistically speaking one of us doesn’t care about it’s “own future”. I guess, in our society it’s even worse.. well we work for sooo long 'couse… etc??? …really this justifies all. I ask then, what else then criticizing have YOU, YOU, YOU, and YOU done for those organizations? What have You done to help each other, Your friends or even the next generations?

 

What is a Economic Chamber of Dental Technicians?
(Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych – IGTD)

IGTD is a voluntary organization operating under the Act from 30th of May 1989 about chambers of commerce (Dz.U. 1989 No. 35, pos 195), IGTD status was adopted in the year 2000 with other provisions relating to business, Civil Code(KC) and others. This organization was founded in November 2000 in Lodz. Was entered in the register of Polish Chambers of Commerce (PCC) on 28th of December 2000. First President of the Chamber was Mr. Tomasz Ciaputa, and as a first authorities we’ve had: Wladyslaw Maranda, Bartlomiej Gordon, Andrzej Kunce, Halina Tupiak, Dariusz Stefaniak, Jacek Oksiński, Bozena Ogonowska and others. From 2002 up until last year, after resignation of Mr Ciaputa, Chamber was led by President Halina Tupiak. According to status, Chamber’s most important tasks are: §1 1. Economic Chamber of Dental Technicians, hereinafter called the “Chamber” is a voluntary organization of economic autonomy, representing economic interests of its affiliated businesses, operating in the areas of manufacturing, trade and services in the field of dental technology to state and local government bodies.