Prace

Prace

PRACE

[PL]

W ostatnim okresie czasu poza porządkowaniem spraw wewnętrznych IGTD zajmowała się m.in.:

 • Rozwijamy kontakty z organizacjami europejskimi – Coventry w UK (galeria)- doroczne Międzynarodowe Sympozjum Technologii Dentystycznych i Denturism zorganizowane przez IFDDLA i CDTA i spotkanie techników dentystycznych na Słowacji organizowane przez słowacką Izbę Techników Dentystycznych
 • konsolidacja organizacji Techników Dentystycznych w Polsce – m.in. porozumienie na  ZG PTTD w Sopocie –w/s współpracy m-dzy organizacjami
 • pracowaliśmy nad interpelacją poselską w/s powołania izby techników medycznych
 • spotkanie przedstawicieli PTTD, KSTD i IGTD w Łodzi z Panią Mec Marciniak-Górską, prawnikiem – wykładowcą na uczelniach medycznych\spotkanie w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia n/t wyceny i sposobów rozliczania części laboratoryjnej prac protetycznych, i myślę że ta rozmowa nie pozostała bez wpływu na projekt zarządzenia nr 64/2007/DSOZ \prezesa NFZ – opiniowanie Zarządzenia.
 • porządkowanie przepisów dotyczących zawodu Technika Dentystycznego – interpretacje przepisów o VAT, pracujemy dalej nad uporządkowaniem tej materii.
 • spotkania z technikami w  Polsce w temacie cen i interpretacji zapisów NFZ
 • rozmowy w OIL Kraków z Komisją stomatologiczną na m.in. tematy dotyczące NFZ
 • uczestniczymy w spotkaniach i rozmowach w Ministerstwie Zdrowia  i Ministerstwo Finansów – mających na celu uporządkowanie przepisów – m.in. ważne spotkanie PTTD i IGTD
 • z przedstawicielami NFZ, IL i środowiska lekarzy stomatologów 11 lutego 2008 podczas którego padło kilka istotny deklaracji i interpretacji. Czekamy na protokół.

 


[ENG]

Lately apart from organizing internal affairs, IGTD was dealing with:

 • Developing contacts with European Organizations – Coventry, UK (gallery) Annual World Symposium on Denturism and Dental Technology, organized by IFDDLA and CDTA and Dental Technicians meet-up in Slovenia organized by Slovenian Chamber of Dental Technicians
 • Consolidation of the Dental Technicians organization in Poland – i.a. Agreement on ZG PTTD (Main Board of Polish Society of Dental Technicians) in Sopot about cooperation between organizations
 • We were working on interpellation of Deputies on establishment of the Chamber of Medical Technicians
 • Meeting of representatives of PTTD, KSTD (National Association of Dental Technicians) and IGTD in Lodz with lawyer Mrs Marciniak-Gorska, lecturer at medical schools
 • Meeting in the NFZ(National Health Fund) central, on the valuation and accounting methods of the laboratory part of prosthetic work, and I think this conversation was not without any influence on the ordinance draft No 64/2007/DSOZ of NFZ President (DSOZ – Department of Health Care Services) – opinions on ordinance
 • Ordering rules on the profession of Dental Technician
 • Inmterpretations of the provisions of the VAT tax, we’re working hard to reorganize that matter
 • Meet-ups with technicians from Poland on pricing and interpretation of NFZ conversation with Stomatologic Commission at OIL Cracow on topics related to NFZ
 • We are attending meetings and talks with Department of Health and Department of Finance to regulate provisions i.a. Very important meeting of PTTD and IGTD with Representatives of National Health Fund (NFZ), Chamber of Health(IL) and Dentists which was held at February 11th 2008 during which several important statements and interpretations were mentioned. We’re waiting for the protocol.