Cele

Cele

Celem i zadaniem Izby jest:

 1. pełna ochrona i reprezentowanie interesów swoich członków w zakresie ich działalności gospodarczej, szczególnie wobec organów państwowych, samorządowych, a także organizacji i podmiotów gospodarczych krajowych i zagranicznych,
 2. przyczynianie się do tworzenia warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych swoich członków,
 3. popieranie i rozwój kształcenia zawodowego swoich członków,
 4. uczestniczenie na zaproszenie organów państwowych w pracach instytucji doradczych i opiniotwórczych w sprawach działalności naukowej, usługowej, wytwórczej,
 5. informowanie o funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego na obszarze działania Izby,
 6. wyrażanie opinii o projektach rozwiązań odnoszących się do zmian w funkcjonowaniu działalności gospodarczej techników dentystycznych,
 7. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych podmiotów gospodarczych, udzielanie im porad oraz świadczenie usług w zakresie ich działalności gospodarczej,
 8. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki działalności gospodarczej, podniesienie godności zawodowej i integracji środowiska oraz prowadzenie działalności na rzecz podnoszenia jakości i rzetelności pracy techników dentystycznych,
 9. propagowanie i upowszechnianie osiągnięć naukowych, menadżerskich, organizacyjnych i technicznych,
 10. gromadzenie i upowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby oraz wspieranie rozwoju nowoczesnych systemów informacji, niezbędnych dla zarządzania podmiotami należącymi do Izby,
 11. świadczenia na rzecz członków pomocy umożliwiającej wdrażanie osiągnięć naukowo-technicznych i organizacyjnych w zakresie ochrony zdrowia,
 12. wykonywanie innych działań określonych przez organy statutowe z zachowaniem zasad pełnego i równego dostępu do wszelkiej informacji i pomocy w granicach przewidzianych statutem

 

 

Aims and tasks of Chamber are:

 1. full protection and interest representation of its members in the field of their economic activity, especially against state agencies, local governments, as well as organizations and businesses of domestic and foreign origin,
 2. contribution to creating conditions for the development of economic life and supporting economic initiatives of its members,
 3. promotion and advancement of vocational training of its members,
 4. participating upon state agencies invitation in the works of advisory and opinion former institutions on matters of scientific activity, service and manufacturing,
 5. informing about functioning of economic entities and expressing opinions about economic development status in the field of Chambers work,
 6. expressing opinions, about solution projects relating to changes in functioning of dental technicians businesses,
 7. representing the economic interests of affiliated businesses, providing them advices, as well as provisioning services in the field of their activities, formation and promotion of business ethics, raising the profession dignity, and environmental
 8. integration, as well as conducting activities for improving quality and reliability of dental technicians work,
 9. promotion and dissemination of scientific, managerial organizational and technical success,
 10. collecting and dissemination of informations that are helpful to Chamber members businesses, as well as supporting the development of modern information systems, crucial for managing the entities belonging to the Chamber,
 11. providing help to members, enabling them to implement scientific-technical and organizational achievements in the field of healthcare
 12. performing other activities, specified by statutory bodies, preserving principles of full and equal access to all information and assistance within the limit of the statute.