WALNE 2018

Walne 2018

Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych
Ul. Wrzesińska 4/2
31-031 Kraków
Zaproszenie na
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków
Izby Gospodarczej Techników Dentystycznych
Zgodnie z Uchwałą 2/02/2018/R z 10.02.2018 r., Rada Izby Gospodarczej Techników
 Dentystycznych zawiadamia, iż na  dzień 14 kwietnia 2018 roku zwołane zostało
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w Warszawie,
AS-BUD Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe, Al. Jerozolimskie 81, sala 2 piętro XIV
 I termin godzina 11:00
II termin godzina 11:30
Jednocześnie informujemy o następującym porządku obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Sporządzenie listy obecności.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i Protokolanta.
5. Zatwierdzenie porządku obrad.
6. Sprawozdanie Zarządu z działalności IGTD w 2017 roku.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2017 rok wraz z przedstawieniem Protokołu Komisji
     Rewizyjnej z kontroli  z dnia 24.02.2018 r.
8. Udzielenie absolutorium dla Prezesa IGTD, członków Rady Izby, członków Komisji Rewizyjnej,
     członków Sądu Koleżeńskiego.
9. „Ochrona danych osobowych w świetle nowych uregulowań prawnych”.
     Prelekcja specjalisty ds.ochrony danych osobowych
10. Dyskusja dotycząca aktualnych działań IGTD:  prace nad ustawa, obecność na wydarzeniach
     branżowych, prace nad aktywizacją wspólnych działań z firmami handlowymi,  rozwój tematu
     ubezpieczeń grupowych, współpraca z Dental Labor
11. Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia nowych członków oraz rezygnacji z członkostwa.
12. Wolne wnioski.
13. Zakończenie obrad.
Rada IGTD
udostępnij:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *